Motorolie APE 50 80W/90 1liter

89,95  m/Moms
( 71,96  u/Moms )

Varen UDGÅR af sortiment 

- erstattes af Motor- / Gearolie 80W/90

Anbefales af Piaggio og er godkendt til APE 50. (anbefales kun til standard motor 50cc)

Bruges både som Koblingsolie/Gear Olie og Differentialeolie til standart Piaggio ape 50

Bemærk: 1 Liter - Olie Valvoline HD API GL 4 80W-90

Til Piaggio Ape 50: Udskift Gearkasseolie (ca. 0,600 liter) og bagtøjsolie (ca. 0,300 liter)

Se din Piaggio Ape 50 Brugermanual side 70-74 eller side 34 i Værkstedsmanualen

Smart pumpe, som gør det nemt oliepumpe med slange

Model/varenr.: V868217
Vægt: 1,01
Lager: Leveringstid er UDGÅR dag(e).
PRODUKT DATABLAD
1.  Produktet
Valvoline HP GL-4 SAE 80W90
Art. nr.: V807324, V15717, V15718, EDV807324, EDV15717, EDV15718, V868217, EDV868217
Pr. nr.: IA
Produkt kategori: Motor-, gear- og smøreolier
Produktets anvendelse: Gear- og smøreolie
Emballage typer: 1 ltr. dunk, 60 ltr. tromle, 208 ltr. tromle

 

2. Producent
Valvoline Europe, Division of Ashland Inc.
Attention: Ineke van Ballegooijen Adresse: Stationsweg 43
Postnr.: 3331 LR By: Zwijndrecht
Stat:   Land: Holland
Telefon: +31 78 62 55 900 Telefax: +31 78 62 55 955
Email: ivanballegooijen@ashland.com Web: http://www.valvolineeurope.com

 

3. Fareidentifikation
EU klassificering:  
     
  Malkode: IA
  Msystem farefarve:
  R sætninger:  
  S sætninger:  
 
CLP mærkningselementer:
  Piktogram:
  Signalord: Advarsel
  Farekategori: Farlig for vandmiljøet, Respiratorisk- / hud-sensibilisering
  Fareklasse- og kategorikode: Aquatic chronic 3, Skin sens. 1
  H sætninger:
 • Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  P sætninger:
 • Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
 • Undgå udledning til miljøet.
 • Særlig behandling (se … på denne etiket).
 • VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
 • Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.
 • Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

 

4. Produktets indhold
Kræftfremkaldende stoffer? Nej
   
   

Uønskede stoffer/ Stoffer på Effektlisten? Nej
   
   

Opløsningsmidler? Nej
   
   

Yderligere info:
Klassifikationsrelateret information om indgående stoffer:
  - Indeholder allergifremkaldende stoffer
  - Indeholder et eller flere stoffer der kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
  - Indeholder ætsende stoffer

Øvrig produktinformation:
  - Husk: Spildolien af dette produkt er farlig!
  - Produktet er omfattet af ADR konventionen

Kommentarer til SDB:
  - Sikkerhedsdatabladet er ikke forsynet med et produktregisternummer (PRnr)

 

5. Sikkerhedsdatablad
Dato for sikkerhedsdatablad: 06-08-2016
Sikkerhedsdatabladets standard? Ok
Øvrige kommentarer:

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: